Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Data: 07-09-2016
Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w dwóch konkursach ogłoszonych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju  Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy:

1. Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz ? w odnowionej i innowacyjnej formie ? mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Wszystkie informacje dot. konkursu można znaleźć pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-nowoczesne-firmy-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu/

 

2. Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych. Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020. Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Wszystkie informacje dot. konkursu można znaleźć pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-nowoczesne-firmy-151-wdrozenie-wynikow-prac-br/

 

WARTO ODWIEDZAĆ STRONY INTERNETOWE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. WARM.-MAZUR., KTÓRE ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOT. KONKURSÓW NA DOFINANSOWANIE Z UE:

http://rpo.warmia.mazury.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/