AIP

AIP

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości powołany został zarządzeniem rektora PWSZ w Elblągu. Inkubator został powołany jako jednostka ogólnouczelniana, działająca w oparciu o zatwierdzony przez Senat uczelni regulamin, na podstawie art. 86 ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

Misja

Misja

Najważniejszym zasobem każdego regionu są ludzie. Już sam proces przygotowania strategii AIP pokazał, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dysponuje, pracownikami jak i studentami, którzy wykazują się inicjatywą, chcą wpływać na jej rozwój i rozwój regionu. Strategia rozwoju AIP zakłada rozwój m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorczości, które rozumiane jest jako: tworzenie klimatu dla aktywnego społeczeństwa, poprawę konkurencyjności, budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Cele

Cele

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów PWSZ.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów.