Skąd pozyskać środki na własny biznes?

Data: 21-01-2015
Skąd pozyskać środki na własny biznes?

Środowisko akademickie niewątpliwie  jest miejscem powstawania wielu obiecujących inicjatyw, które z powodzeniem można zastosować w biznesie.  O ile nie brakuje umiejętności i zapału do ich realizacji, to nader często wielu wybitnym przedsiębiorcom na przeszkodzie staje prozaiczny brak środków.  Na szczęście przedsiębiorcy zwłaszcza należący do takich instytucji jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości nie są pozostawieni sami sobie, ponieważ mogą korzystać z wielu form wsparcia  w tym wsparcia finansowego.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie młodym przedsiębiorcom szczególnie studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jako adresatom oferty naszego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  obecnie dostępnych form wsparcia dla osób podejmujących działalność gospodarczą, którymi są: crowdfunding, dotacje oraz kredyty.

Pierwszym ze wskazanych sposobów  finansowania działalności gospodarczej jest crowdfunding. Według definicji K. Króla jest to "rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się on wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż inne dostępne formy pomocy".  Crowdfunding obejmuje szeroki krąg kapitałodawców począwszy od rodziny i znajomych a skończywszy na inwestorach m.in. na aniołach biznesu. Aby dowiedzieć się czegoś więcej warto prześledzić stronę http://crowdfunding.pl/.

Następnym ze wskazanych sposobów a zarazem najbardziej popularnym jest pozyskiwanie środków  na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z funduszy unijnych. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy są drugą grupą, na którą czeka największe wsparcie z unijnych programów w perspektywie 2014-20, która obecnie jest na etapie wdrażania. Po wystartowaniu programu Inteligentny Rozwój (POIR) z budżetem 8,6 mld EUR pojawi się najwięcej finansowania dla osób prowadzących własny biznes. Priorytetem programu jest większe niż do tej pory wspieranie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez firmy i sektor nauki a następnie wprowadzanie ich wyników na rynek. Finansowanie trafi również do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez instytucje z otoczenia biznesu (m.in. parków naukowo-technologicznych i centrów transferu technologii), a także z usług jednostek naukowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe na zlecenie firm. Większe szanse na dotacje będą mieli przedsiębiorcy, których projekty wpiszą się w tzw. "inteligentne specjalizacje" czyli dziedziny gospodarki i nauki, w których kraj i regiony mogą być konkurencyjne na arenie międzynarodowej.

Ostatnim ze wskazanych sposobów  finansowania działalności gospodarczej jest wzięcie kredytu, może być on bez zabezpieczenia  lub z gwarancją de minimis.  Są także inne rodzaje usług t.j. szybkie kredyty, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne lub limity kredytowe i salda debetowe. Należy pamiętać, że banki co do zasady niechętnie udzielają kredytów firmom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Na satysfakcjonujące warunki udzielania kredytów mogą liczyć głównie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zabezpieczenie lub dłuższą niż rok historię prowadzenia działalności.

Na szczęście sytuacja w tej materiicały czas  się poprawia, jednak mimo wszystko  przedsiębiorca  ubiegający się o kredyt powinien pamiętać, że  o tym, czy kredyt zostanie mu przyznany w dużej mierze zadecyduje dobrze przygotowany biznesplan i cel, na jaki będą przeznaczone  środki z kredytu np. zakup urządzeń, wyposażenia, remont lokalu itp. Jeżeli założenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej są realne a wyliczenia konkretne, wówczas rośnie szansa na otrzymanie dobrej oferty kredytu.    Banki nie zawsze wymagają przedstawienia biznesplanu, jednak jest on bardzo pomocny tak samo jak pozytywna historia finansowa firmy bądź jej założycieli lub zabezpieczenie kredytu, które  dana firma może zaproponować. Naszym celem nie jest wskazywanie oferty konkretnego banku dlatego, aby poznać więcej szczegółów warto prześledzić bieżącą ofertę różnych banków i wybrać coś optymalnie dopasowanego do własnych potrzeb.

Wartą polecenia formą wsparcia są również kredyty z gwarancją deminimis, które dostępne są w ramach programu rządowego, zainicjowanego w marcu 2013r., jako odpowiedź na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Jest to pierwszy program rządowy, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. W ramach tych kredytów przedsiębiorca uzyskuje gwarancję na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu, udzielanego przez bank komercyjny, którą daje Bank Gospodarstwa Krajowego.     Przedsiębiorca może wystąpić o udzielenie gwarancji na kredyt de minimis w banku, który ma podpisaną umowę z BGK i nie musi bezpośrednio zwracać się z taką prośbą do tego ostatniego.

Godną polecenia formą wsparcia są także mikropożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe, które udzielane są dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych mające bardzo preferencyjne warunki dofinansowania nawet w niektórych instytucjach 0,5 procenta.